TIÊU CHUẨN MUA HÀNG CSR

Tiêu chuẩn mua hàng CSR

/upload/files/recruitment/Ti%C3%AAu%20chu%E1%BA%A9n%20mua%20h%C3%A0ng%20CSR.pptx

AIDEN Việt Nam mua sản phẩm dịch vụ từ các đối tác kinh doanh tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Nhân quyền

2. An toàn sức khỏe

3. Môi trường

4. Đạo đức

5. Hệ thống quản lý

6. Đóng góp cho hội bền vững

 
phương châm Môi Trường