SMT

  • Công suất: 250 triệu điểm/ tháng
  • Số lượng dây truyền: 20 dây truyền
  • Trong đó dây truyền sản xuất hàng Panasonic: 12 dây truyền
  • Dây truyền sản xuất hàng Fuji: 3 dây truyền
...................................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
CM602

 

Dip

 

Máy kiểm tra

FCT

ICT

  • Có tổng 29 máy ICT
  • Bộ Jig: Được sản xuất bởi Tập đoàn (Công ty có khả năng tự sản xuất)

 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 

Hệ thống MES

 

Máy ép phun

 

Máy khuôn ép