Tháng 12 năm 2019 đưa vào sử dụng hệ thống MES (Thực hiện sản xuất)

 

 

 

TIÊU CHUẨN MUA HÀNG CSR
phương châm Môi Trường
Tháng 05 năm 2020 khởi động hoạt động kinh doanh AMEBA
Tháng 6 năm 2020 tổ chức du lịch cho toàn thể CBCNV (Du lịch Hạ Long)
Tháng 12 năm 2018 thành lập ban cải tiến
Tháng 05 năm 2019 thúc đẩy cải tiến năng suất bằng việc triển khai hoạt động TPS
Tháng 4 năm 2020 đưa vào sử dụng thiết bị '' NPM ''. Có thể lắp ráp chip kích thước 0402
Tháng 10 năm 2019 Nhập khẩu máy ép chân không. Bắt đầu sản xuất khay nhựa